× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1  JEZUS Geboorte

Info afb.

Jezus.Geboorte

Feest 25 december.

In de evangeliŽn vinden we twee geboorteverhalen van Jezus, ťťn bij Matteus en ťťn bij Lukas.

Jezusí geboorte volgens Matteus 1, 18-25

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest.
19 Haar man, Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 T oen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: "Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest.
21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."
22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:
23 De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam ImmanuŽl geven' wat in onze taal betekent 'God met ons'.
24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen; hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

[Nieuwe BijbelVertaling]

Jezusí geboorte volgens Lukas 2, 1-7
1 In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
2 Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrie was.
3 Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven.
4 Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea naar de stad van David, Betlehem geheten,
5 om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
6 Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
7 zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

[Canisiusvertaling 1975]

De kerstaankondiging in het Romeinse Martelarenboek
Van ouds wordt er in kloostergemeenschappen 's avonds voorgelezen uit het 'Martyrologium Romanum', het Romeinse Martelarenboek. Dan volgt er een opsomming van de heiligen die er de volgende dag zullen worden herdacht. Het feest van Jezus' geboorte op 25 december wordt aangekondigd als volgt:

'In het jaar vijfduizend-negenhonderd-negentig sinds de schepping van de wereld, toen God in den beginne hemel en aarde schiep;
het jaar tweeduizend-negenhonderd-zeven-en-vijftig sinds de zondvloed;
tweeduizend-en-vijftien jaren na de geboorte van Abraham;
het jaar vijftienhonderd-en-tien sinds Mozes en de Uittocht van het volk IsraŽl uit Egypte;
het duizend-en-twee-en-dertigste jaar sinds David's zalving tot koning;
in de vijf-en-zestigste week van DaniŽl's voorspelling;
de honderd-vier-en-negentigste Olympiade;
het zevenhonderd-twee-en-vijftigste jaar sinds de stichting van de stad Rome;
het twee-en-veertigste jaar van de keizerlijke regering van Octavianus Augustus, terwijl de gehele wereld in vrede was;
in het zesde tijdvak der wereld:
wordt Jezus Christus - die van eeuwigheid God was en de Zoon van de eeuwige Vader, om de wereld door zijn allergoedertierenste komst te heiligen, nadat Hij van de heilige Geest ontvangen was en er negen maanden verlopen waren sinds zijn ontvangenis -

Nu moest de lezer zijn stem verheffenÖ

TE BETHLEHEM VAN JUDA UIT DE MAAGD MARIA ALS MENS GEBOREN

Vanaf hier las de lezer weer op gewone toon:

dat wil zeggen de geboorte van Jezus Christus naar het vlees.'
[Mty.1928]

De nieuwe uitgave van het Martyrologium uit 2001 geeft:

ĎOntelbare eeuwen waren voorbij gegaan sinds de schepping van de wereld, toen God in het begin hemel en aarde schiep en de mens maakte naar zijn beeld en gelijkenis;
vele eeuwen sinds de Allerhoogste na de zondvloed in de wolken de regenboog plaatste als een teken van verbond en vrede;
in de eenentwintigste eeuw sinds Abraham, onze vader in het geloof, wegtrok uit Ur der ChaldeeŽn;
in de dertiende eeuw sinds de uittocht van het volk IsraŽl uit Egypte onder leiding van Mozes;
ongeveer duizend jaar in de vijfenezestigste week volgens de profeet DaniŽl sinds David tot koning werd gezalfd;
in de honderd-vierennegentigste olympiade;
in het zevenhonderd-tweeŽnvijftigste jaar sinds de stichting van de stad Rome;
in het tweeŽnveertigste jaar van keizer Caesar Octavianus Augustus;
toen er vrede heerste over heel de aarde:
werd in Bethlehem van Juda Jezus Christus geboren,
eeuwige God en Zoon van de eeuwige Vader,
met de bedoeling de wereld door zijn allerheiligste komst te heiligen,
ontvangen door de Heilige Geest,
nadat er negen maanden sinds zijn ontvangenis waren verstreken
mens geworden uit de Maagd Maria:
de geboorte van onze Heer Jezus Christus naar het vlees.í

Verering & Cultuur
Voorzover bekend werd in Jezus' tijd de verjaardag niet gevierd. Het is dan ook niet bekend op welke dag Hij werd geboren.

Er zijn redenen om aan te nemen dat Lukas aanwijzingen geeft waaruit blijkt dat Jezus geboren werd op het Joodse paasfeest (en Johannes de Doper op de Grote Verzoendag die daaraan voorafging)!

We horen voor het eerst van Jezus' geboortefeest ongeveer halverwege de vierde eeuw (Ī 350). Het werd gevierd op 25 december.

Waarom precies op 25 december?

In de cultuur van het Romeinse Rijk vierde men op 25 december het feest van de god Mythras. Mythras was de god van de zon. Midden in de donkerste periode van het jaar vierden zijn vereerders, dat het weer lichter begon te worden, en dat de zon terugkwam.

De volgelingen van Jezus, de christenen, geloofden niet in Mythras, maar in Jezus. Hij was in deze duistere wereld gekomen als het waarachtige licht. Toen men een dag zocht om Jezus' geboorte te vieren, koos men dus Mythras' dag. Op die manier zouden de mensen vanzelf de foute Mythras vergeten en voortaan de 'juiste' Jezus vieren.

Sindsdien is het kerstfeest op 25 december een van de meest tot de verbeelding sprekende feesten geworden. In de loop van de eeuwen zijn er allerlei gebruiken bijgekomen. Ook paste men oude vůůrchristelijke gebruiken in het christelijke feest. Tot op de dag van vandaag viert men overal op de wereld het kerstfeest als een feest van vrede en goedheid. De commercie speelt erop in met allerhande kerstaanbiedingen.


Bronnen
[252; Dries van den Akker s.j./2007.12.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen