× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1792  Martelaren van de Karmel (Parijs)

Info afb.

Martelaren van de Karmel (ook van Parijs of Septembermartelaren), Frankrijk; † 1792.

Feest 2 september.

De Franse Revolutie is een feit met de inname van de Bastille op 14 juli 1789. Al snel blijkt hoe anti-kerks deze beweging is en hoezeer ze gebeten is op geestelijken, kloosterlingen en zelfs gewone katholieke gelovigen. Op 2 november van hetzelfde jaar verklaart de wetgevende vergadering alle kerkelijke goederen tot staatseigendom. Van het ene moment op het andere zijn kerken en kloosters hun bezittingen en inkomsten kwijt: bezit van de staat! Zo was in Parijs juist de nieuwbouw klaar van de Sint-Genevièvekerk op de linkeroever. Ze verviel onmiddellijk aan de staat, en werd ingericht als de begraafplaats voor de helden uit de Franse geschiedenis. Wij kennen haar tot op de dag van vandaag als het Panthéon. Op 13 februari 1790 worden de religieuze geloften verboden.

Wie zijn hoop op de koning had gevestigd, komt bedrogen uit. Hij wordt met zijn gezin gevangen gezet op 9 augustus 1792. De dag daarna al wordt de monarchie officieel opgeheven; de macht komt bij een Commune, een nationale raad.

Daarmee begint een tijdperk van schrikbewind. In de tweede helft van de maand augustus worden de strafmaatregelen tegen de geestelijken die de eed weigeren almaar verscherpt. Op de 26e wordt vastgesteld dat eedweigeraars naar Zuid-Amerika moeten worden verbannen.

Voor degenen die ooit hun geestelijke loopbaan begonnen waren als jezuïet is dit alles ‘slechts’ een vervolg op alles wat ze al vóór de Revolutie hadden meegemaakt. Reeds in 1762 wordt in Frankrijk de jezuïetenorde officieel opgeheven. Andere Europese naties doen hetzelfde. Onder grote diplomatieke druk bevestigt Paus Clemens XIV in 1773 de opheffing van de jezuïetenorde voor heel de Kerk. Vanaf dat moment bestaan er formeel geen jezuïeten meer. In verreweg de meeste gevallen melden zij zich bij een bisschop om hun priesterlijk werk te kunnen voortzetten. Daarnaast proberen zij zo goed en zo kwaad als het gaat onderling contact te onderhouden.

Intussen dendert de Revolutie door: er komt een andere tijdsindeling; er komt een officiële staatsgodsdienst ter ere van de Godin van de Rede; de kerken worden tempels van de godin Rede; op het altaar worden de katholieke beelden en symbolen verwijderd en vervangen door een beeld van Vrouwe Rede. Het is verboden er nog een andere godsdienst op na te houden. Huiszoekingen worden gedaan om erop toe te zien dat de onderdanen zich ook in hun privé-leven hieraan houden.

Vanaf 10 augustus, de dag na de arrestatie van de koning, stropen revolutionaire elementen Parijs volkomen af om waar ze maar kunnen eedweigeraars te pakken te krijgen. In de afgelopen tijd waren veel geestelijken uit geheel Frankrijk naar Parijs gekomen, omdat ze meenden daar gemakkelijker te kunnen onderduiken. In de wijk rondom Luxembourg en trouwens in alle wijken op de linkeroever wemelde het van de ondergedoken priesters. Omdat de gevangenissen al overvol zitten met politieke gevangenen, worden voormalige kloosters en seminaries nu als gevangenissen ingericht voor de gearresteerde geestelijken: het bekendst zijn het voormalige Karmelklooster in de Rue de Rennes, klooster St-Firmin in het Quartier Latin en de voormalige benedictijner abdij van de St-Germain des-Prés. Uiteindelijk krijgt een heethoofd, commissaris Maillard, toestemming met een nog snellere oplossing van het priestervraagstuk te komen, als er maar geen doodskreten worden gehoord of akelige bloedsporen achterblijven... Zondagmiddag 2 september 1792 trekt hij om te beginnen naar het voormalige Karmelietenklooster. Men begint bij degenen die hun middagoefeningetjes doen in de tuin. Alle gevangenen worden één voor één opgeroepen. Wie de eed weigert wordt ter dood veroordeeld, naar een hoekje van de tuin gebracht en ter plekke met een knuppel of sabel afgemaakt. In de tuin alleen al vallen er die middag 21... Ze besluiten meteen door te gaan naar de meer dan honderd geestelijken die bij elkaar opgesloten zitten in de voormalige kapel. Het is intussen half vier in de middag. Maillard geeft er de voorkeur aan om aan zijn moordpartij het aanzien van een rechtzetting te geven. Waar de geestelijken in de kloosterkapel zitten opgesloten, laat hij even buiten die kapel een tafel neerzetten, waar de priesters telkens twee aan twee voorgeroepen worden. Ieder wordt gevraagd of hij de eed wil afleggen. Wie weigert wordt tegen het stoepje van de kapel gesmeten en bewerkt met sabels, bajonetten, knuppels, geweren en ander wapentuig. Vervolgens worden de lijken weggesleept en kunnen de volgende slachtoffers opgeroepen worden, en begint het hele spel van voren af aan...

Op 3 september, dus als de afslachtingen nog in volle gang zijn, stuurt het hoofd van de politie een notitie naar de gevangenisdirecteuren: ‘Verwijder meteen de lijken van de mensen die niet meer zijn, uit uw gevangenis. Bij zonsopgang moet alles verwijderd zijn en buiten Parijs in diepe, goed met aarde toegedekte kuilen zijn gedeponeerd. Wil ons wel hun namen toezenden. Laat zorgvuldig de bloederige plekken van uw gevangenis met water en azijn schoonmaken, en gooi er zand overheen. U zult er door de Staat voor worden betaald. Maak voort en laat geen bloedspat achterblijven.’ Eén dag later: ‘Kameraden, wij bevelen u de dode lichamen te verwijderen, alle bloedvlekken schoon te wassen en op te ruimen, met name de binnenplaatsen, kamers en trappen van de Abdij. U mag hiervoor de nodige doodgravers, voermannen, werklieden enz inhuren.’
[393p:171-172]

Hieronder een opsomming in alfabetische volgorde van voornaam.

Ambroise-Augustin Chevreux osb, in 1728 geboren te Orléans; hij was de laatste generale overste van de Franse benedictijner congregatie van St-Maur, de zogeheten Mauristen die zich grote bekendheid hadden verworven door hun kritische tekstuitgaven van de kerkvaders. Oom van Louis Barreau de la Touche; stierf in de Karmel.
[102»Augustin;393nr42]

André Angar, geboren te Parijs , tweede kapelaan aan de St-Sauveur in Parijs. Stierf in de Karmel.
[393nr5]

André Grasset de Saint-Sauveur, in 1758 geboren te Montréal, Canada; kanunnik in Sens; stierf in de Karmel.
[393nr81]

André-Abel Alricy, geboren in 1712 te Crémieux, eerbiedwaardige grijsaard van de priesters van St-Médard. Stierf in St-Firmin.
[393nr2]

Annet-Alexandre-Charles-Marie Lanfant, in 1726 geboren te Lyon. Trad reeds op vijftienjarige leeftijd in bij de jezuïeten, te Avignon. Na zijn wijding gaf hij les aan de colleges van Aix, Besançon en Marseilles. Toen in 1762 de jezuïetenorde te Parijs werd verboden, ging hij naar Lotharingen, waar de hertog weigerde zijn handtekening te zetten onder het verbod op de jezuïeten. In 1768, twee jaar na de dood van de hertog, stemde het Lotharingse parlement alsnog in met het jezuïetenverbod. Nu week pater Lanfant uit naar Wenen. Daar was hij drie jaar lang predikant aan het hof van keizerin Maria Theresia. Waarschijnlijk vergezelde hij Marie-Antoinette naar Parijs. In ieder geval vinden we hem daar terug als hofpredikant. Van 1789 tot 1791 was hij zelfs persoonlijk biechtvader van koning Lodewijk XVI. Omdat de revolutionairen meenden dat hij veel invloed had op de Franse koning waren ze met name op hem gebeten. Ze kregen hem te pakken eind augustus 1792 en zetten hem gevangen in de abdij van St-Germain-des-Prés. Tijdens de verwarring van de slachtpartij in de namiddag van 2 september wist hij met enkele andere priesters te ontsnappen. Maar drie dagen later werd hij op straat herkend door een voorbijganger: “Daar gaat de biechtvader van de koning!” Hij werd ter plekke gedood.
[121p:298;393nr107]

Antoine-Charles-Octavien du Bouzet, in 1739 geboren te Bivès, vicaris-generaal in Reims en abt van de Notre-Dame-des-Vertus in het bisdom Châlons; stierf in de Abdij.
[393nr30]

Antoine-Claude-Auguste Beaupoil de Saint-Aulaire, geboren in 1766 te Jonzac, kanunnik aan de St-Hilaire te Poitiers; stierf in St-Firmin.
[393nr12]

Antoine-Mathieu-Augustin Nogier, in 1764 geboren te Le Puy. Kapelaan bij de Urselinen in Parijs. Stierf in de Karmel.
[393nr161]

Apollinaire (gedoopt Jean-Jacques) Morel van Posat ofm.cap; geboren in 1739 geboren te Prez, in het Zwitserse kanton Fribourg. Hij kwam uit het Zwitserse plaatsje Prez-vers-Novéaz en was in 1762 ingetreden bij de Capucijners. Twee jaar later had hij de priesterwijding ontvangen. Hij maakte deel uit van de Capucijner gemeenschap in Le Marais en was lange tijd leraar geweest tot hij de zielzorger werd voor de ongeveer vijfduizend Duitstaligen verbonden aan de kerk van St-Sulpice in Parijs; stierf in de Karmel.
[103;107;111a;122;180p:50;229;393nr156.p:161]

Armand Foucaul de Pontbriand, in 1751 geboren te Celles; vicaris-generaal van Arles. Hij had het voor zijn leeftijd al heel ver gebracht in zijn kerkelijke loopbaan. Iedereen verwachtte dat zijn bisschopsbenoeming niet lang meer op zich kon laten wachten. Zover is het nooit gekomen; stierf in de Karmel.
[000;127;393nr66]

Armand-Anne-Auguste-Antonin-Sicaire Chapt de Rastignac, in 1727 geboren te Corgnac, vicaris-generaal te Arles en abt van St-Mesmin bij Orléans; stierf in de Abdij.
[393nr39]

Auguste Nézel, geboren te Parijs; professor te Issy bij Parijs; priester van de Saint-Sulpicegemeenschap; stierf in de Karmel.
[393nr160]

Augustin Porlier, afkomstig uit het bisdom Sens; was net priester gewijd. Stierf in de Karmel.
[393nr173]

Augustin Robert de Lézardières, in 1768 geboren te Challans, bisdom Luçon. Diaken op het seminarie van St-Sulpice. Stierf in de Karmel.
[393nr184]

Bernard-François de Cucsac, in 1758 geboren te Toulouse, priester aan de St-Sulpice en overste van het filosofieseminarie te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr47]

Bertrand-Antoine de Caupenne, in 1753 geboren te Jégun, oud-kanunnik van Simorre, kapelaan in Monmagny; stierf in St-Firmin.
[393nr37]

Charles de la Calmette, hertog van Valfons.
[102»Septembre]

Charles Carnus, op 30 mei 1749 geboren te Vanc bij Rodez; oud docent aan het koninklijk college aldaar; stierf in St-Firmin.
[393nr35]

Charles-François Le Gué, op 6 oktober 1724 geboren te Rennes, Bretagne. Trad in 1741 in bij de jezuïeten. Hij doceerde aan het Collège St-Louis te Parijs. Na de opheffing van de Sociëteit in 1762 bleef hij in Parijs werkzaam als predikant, verbonden aan de St-Germainparochie. In 1783 hield hij een serie vastenpredikaties aan het hof te Versailles. Hij woonde met een groep ex-jezuïeten samen in een door hen gestichte nieuwe groepering die in de praktijk als twee druppels op de jezuïetenorde leek. Op 10 augustus 1792 werd hij gearresteerd en opgesloten in het Karmelklooster.
[121p:294;393nr127]

Charles-Jérémie Berauld du Pérou, op 17 november 1737 geboren te Meursac in de buurt van La Rochelle. Hij was nog maar amper zestien jaar, toen hij intrad bij de jezuïeten: 19 september 1753. Na zijn studies ging hij naar Pont-à-Mousson in Lotharingen om les te geven op het college. Nadat de jezuïeten daar verdreven waren, kwam hij naar Parijs. Hij werd er gearresteerd op 10 augustus en stierf op 2 september in de Karmel.
[12p:292;393nr17]

Charles-Louis Hurtrel ofm.min., in 1760 geboren te Parijs, broer van Louis-Benjamin; priester; stierf in de Abdij.
[393nr97]

Charles-Régis-Mathieu de la Calmette, comte de Valfons, in 1747 geboren te Nîmes, voormalig officier van het Chamagneregiment. Verbleef in Parijs. Stierf in de Karmel.
[393nr205]

Charles-Richard Le Breton ofm.cap., in 1738 geboren te Bourbévelle, Haut-Saône (bisdom Besançon). In ruste in het Sint-Franciscus-van-Saleshuis in Issy. Stierf in de Karmel.
[393nr119]

Charles-Victor Véret, in 1763 geboren te Louvières, bisdom Séez. Priester van de Congregatie van St-Nicolas-du-Chardonnet. Stierf in St-Firmin.
[393nr207]

Claude Bochot, in 1720 geboren te Troyes, overste van de Paters van de Doctrine Chrétienne te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr21]

Claude Cayx-Dumas, 6 november 1724 geboren te Martel bij Cahors in Zuid-Frankrijk. In 1744 trad hij bij de jezuïeten. Na zijn priesterwijding gaf hij les in Clermont en Carcassone. Na de opheffing van de jezuïetenorde in 1762 wijdde hij zich aan allerlei soorten apostolisch werk, vooral in Parijs. In 1790 werd hij geestelijk leidsman bij de Urselinen te St-Cloud in het bisdom Versailles. Op 15 augustus werd hij gearresteerd in zijn woning tezamen met twee huisgenoten. Hij stierf in de Karmel
[121p:293;393nr38]

Claude Chaudet, uit het bisdom Aix; priester in de parochie van St-Nicolas des Champs in Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr41]

Claude Colin, in 1728 geboren te Charenton bij Parijs; overste van het Hôtel-Dieu en kapelaan aan het Sint-Eutropius-altaar in de Notre Dame te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr44]

Claude Fontaine, in 1749 geboren te Parijs, kapelaan van de St-Jacques de la Boucherie in Parijs; stierf in de Abdij.
[393nr65]

Claude Pons, in 1729 geboren te Le Puy; als regulier kanunnik verbonden aan de St-Genevièvekerk te Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr171]

Claude Rousseau, geboren te Parijs; priester aan de Saint-Sulpice; leidsman aan het Laonseminarie te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr187]

Claude-Antoine-Raoul Laporte, op 6 december 1734 geboren te Brest, Bretagne. Treedt in bij de jezuïeten in 1753. Zet na de opheffing van de orde in 1762 zijn studies voort en wordt in 1763 te Quimper tot priester gewijd. Pastoor van de St-Louisparochie in zijn geboortestad. Tot 1792 deed hij zielzorgelijk werk in Bretagne. Weigert de eed af te leggen en wijkt uit naar Parijs waar hij hoopt onder te duiken. Wordt opgepakt en ingekwartierd in de Karmel. Daar sterft hij.
[121p:294;393nr109]

Claude-François Gagnières des Granges, op 23 mei 1723 (of 1722?[393]) geboren te Chambéry. Trad in bij de jezuïeten in 1740 en werd priester gewijd in 1753. Hij was leraar en stond bekend als een lopende encyclopedie; één van zijn leerlingen moet eens bewonderend hebben opgemerkt: "Hij heeft alles gelezen en nooit iets vergeten." Wat hij heeft gedaan na de opheffing van de jezuïeten in Frankrijk, in 1762, is onbekend. We vinden hem terug als hij op 15 augustus 1792 wordt gearresteerd te Issy bij Parijs, waar hij op dat moment woont in het St-Franciscus-van-Saleshuis, een tehuis voor oudere priesters in ruste. Stierf in de Karmel.
[121p:294;393nr70]

Claude-Louis Marmotant de Savigny, in 1748 geboren te Parijs; was er aanvankelijk kapelaan van zijn geboorteparochie St-Séverin; op het moment van zijn arrestatie diende hij als pastoor van Compans-la-Ville, bisdom Meaux. Stierf in St-Firmin.
[393nr144]

Claude-Sylvain-Raphaël Mayneaud de Bizefranc, in 1750 geboren te Digoin, bisdom Autun; voormalig priester van de St-Roch-communiteit. Predikant te Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr149]

Daniël-Louis André des Pommerayes, geboren in 1756 te Le Havre, kapelaan aan de St-Paul te Parijs; stierf in de Abdij.
[393nr5]

Denis-Claude Duval, in 1739 geboren in Parijs; kapelaan in zijn geboorteparochie van St-Étienne du Mont; stierf in St-Firmin.
[393nr57]

Eloy Herque du Roule, op 31 mei 1741 geboren te Lyon; trad er op 7 september 1758 in bij de jezuïeten. In de jaren van zijn opleiding gaf hij van 1761 tot 1762 les in Marseille en vervolgens in Dôle tot 1765. Zijn theologiestudie deed hij in Avignon. Verder is er alleen nog over hem bekend dat hij op het moment van zijn arrestatie kapelaan was aan het gasthuis OLV de la Pitié te Parijs.
[121p:300;393nr94]

Etienne-François-Dieudonné de Ravinel, in 1769 geboren te Bayon, bisdom Nancy. Diaken op het seminarie van St-Sulpice. Stierf in de Karmel.
[393nr180]

Etienne-Michel Gillet, 1n 1758 geboren te Parijs; priester in de leefgemeenschap van St-Nicolas de Chardonnet; stierf in St-Firmin.
[393nr77]

Eustache Félix, in 1735 geboren te Troyes; procurator in het huis van de Doctrine Chrétienne; stierf in St-Firmin.
[393nr64]

François Balmain, op 25 mei 1733 geboren te Luzy, bisdom Nevers. Na zijn intrede bij de jezuïeten had hij lesgegeven op een aantal colleges. Ondanks het jezuïetenverbod van 1762 had hij zich twee jaar later toch priester laten wijden in de Lotharingse plaats Pont-à-Mousson. Daar werkte hij enige tijd als leraar. Nadat hij nog een aantal jaren pastoor was geweest in zijn geboortedorp, werd hij in 1788 geestelijk leidsman van een zusterklooster te Parijs. Stierf in de Karmel. In de kerk van zijn geboorteplaats is een beeld van hem te vinden.
[121p:292;393nr7]

François Dardan, in 1733 geboren te Isturitz; biechtvader van de studenten van Sint-Barbara te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr48]

François Dumasrambaud de Calandelle, in 1754 geboren te La Chaussade, secretaris van de bisschop van Limoges; stierf in de Karmel.
[393nr56]

François Guillaumot, afkomstig uit het bisdom Nevers, priester in het St-Franciscus-van Salespriesterrusthuis te Issy; stierf in de Karmel.
[393nr88]

François Lefranc, in 1739 geboren te Viré in het bisdom Bayeux. Hij stond aan het hoofd van het seminarie te Coutances en was er vicaris generaal van het bisdom; stierf in de Karmel.
[393nr125]

François de Rochefoucauld, bisschop van Beauvais, broer van Louis.
[101»Carmes;102»Jean-Lau]

François Urbain Salins de Niart was kanunnik in het Zuid-Franse St-Lizier, toen hij werd opgepakt en overgebracht naar het Karmelklooster in Parijs. Hij was in 1760 geboren in Neubreisach, dat destijds behoorde tot het bisdom Straatsburg. Op het moment van zijn gewelddadige dood was hij dus pas 32 oud.
[103;111a;229]

François Vareilhe Duteil, op 5 juni 1734 geboren te Felletin, bisdom Limoges. Trad in bij de jezuïeten in 1751. Toen de orde in 1762 in Frankrijk was opgeheven, werd hij kanunnik in een parochiekerk te Nancy. In de zomer van 1792 trok hij zich terug om uit te rusten in het priesterhuis te Issy. Daar werd hij op 15 augustus met alle anderen opgepakt. Stierf in de Karmel.
[121p:295;393nr206]

François-César Londiveau, in 1764 geboren te St-Calais. Kapelaan in Evaillé, bisdom Le Mans. Stierf in de Karmel.
[393nr137]

François-Hyacinthe Lé Livec de Trésurin, geboren op 5 mei 1726 te Quimper, Bretagne. Trad in bij de jezuïeten te Parijs op 29 september 1741. Tussen zijn filosofie- en theologiestudie doceerde hij 5 jaar op het college van Amiens. Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot aalmoezenier van de Maria-Congregatie te Rouen. Vervolgens gaf hij filosofie op het college van Vannes, Bretagne, en werd hij econoom op het jezuïetencollege van Brest. Na het jezuïetenverbod van 1762 week hij uit naar Noord-Italië en Zwitserland waar hij wis- en natuurkunde en Frans doceerde. Na een paar jaar keerde hij terug naar Frankrijk als ziekenhuispastor in Tours. Uiteindelijk vinden we hem terug in Parijs als aalmoezenier van de Dochters van Calvarië. Stierf op 4 september in La Force.
[121p:300;393nr131]

François-Joseph La Rochefoucauld-Maumont, in 1736 geboren in de St-Jeanparochie te Angoulême. Broer van Pierre-Louis. Bisschop van Beauvais. Stierf in de Karmel.
[393nr111]

François-Joseph Monnier, op 18 maart 1763 geboren te Parijs. Kapelaan van de St-Séverinparochie aldaar. Stierf in St-Firmin.
[393nr154]

François-Joseph Pey, in 1759 geboren te Solliès-Pont, bisdom Fréjus. Kapelaan van de St-Landryparochie te Parijs. Stierf in de abdij.
[393nr167]

François-Louis Hébert, in 1735 geboren te Crouttes, overste van de Eudisten te Parijs, biechtvader van koning Lodewijk XVI; stierf in de Karmel.
[393nr91]

François-Louis Laugier du Lamanon, afkomstig uit bisdom Aix. Oud-pastoor van Champ-sur-Marne (bisdom Meaux). Priester in het Franciscus-van-Saleshuis te Issy. Stierf in de Karmel.
[393nr113]

François-Louis Méallet de Fargues, in 1764 geboren te Vitrac, bisdom St-Flour. Vicaris-generaal te Clermont. Stierf in de Carmel.
[393nr150]

François-Urbain Salins de Niart, in 1760 geboren te Neuf-Brisach, bisdom Straatsburg. Kanunnik van St-Liziers te Conserans, bisdom Pamiers. Stierf in de Karmel.
[393nr192]

Gabriel Desprez de Roche, in 1751 geboren te Decize, vicaris-generaal in Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr52]

Gaspar-Clauée Maignien, in 1752 geboren te Amance, bisdom Besançon. Pastoor van La Villeneuve-le-Roi, bisdom Beauvais. Stierf in de Karmel.
[393nr142]

Georges-Jérôme Giroust, in 1765 geboren te Bussy-St-Georges; kapelaan te Gennevilliers in de omgeving van Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr79]

Gilbert-Jean Fautrel, in 1730 geboren te Marcilly, kapelaan aan het Hospitaal des Enfants-Trouvés in de buitenwijk Saint-Antoine van Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr63]

Gilles-Louis-Symphorien Lanchon, in 1754 geboren te Pieux; aalmoezenier bij de zusters van Port-Royal te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr103]

Guesdon, pastoor; stierf in de Karmel.
[393nr87]

Guillaume Violard. Op het moment van zijn arrestatie deed hij dienst als priester in het bisdom Parijs. Stierf in St-Firmin, tweeëndertig jaar oud.
[393nr211]

Guillaume-Antoine Delfaut, op 5 april 1733 geboren te Daglan (bisdom Sarlat). Te toulouse ingetreden bij de jezuïeten op 21 oktober 1752. Priester gewijd te Sarlat in 1764. Hij doceerde theologie op het plaatselijk seminarie en volgde zijn oom op als aartspriester van Daglan. Toen de geestelijkheid een vertegenwoordiger nodig had voor de Staten Generaal in Parijs, kozen ze hem. In Parijs voelde hij hoe de haat tegen de kerk en de geestelijken almaar groeide. Met Claude Antoine Laporte werd hij gearresteerd, maar beiden weigerden ze de eed en schreven een openlijke verdediging voor hun houding. Daarin spraken ze onverschrokken hun bereidheid uit desnoods met de dood te willen instaan voor hun idealen. Guillaume werd gearresteerd op 10 augustus en op 2 september daaraanvolgend mocht hij waarmaken waartoe hij zich zo moedig bereid had verklaard... Stierf in de Karmel.
[121;393nr49]

Guillaume-Louis-Nicolas Leclercq; zie Salomon

Henri-Auguste Luzeau de la Mulonnière, in 1762 geboren te Sucé, bisdom Nantes; priester aan de Saint-Sulpice, leidsman aan het seminarie te Angers; stierf in de Karmel.
[393nr141]

Henri-Hippolyte Ermès, afkomstig uit Parijs, voormalig kapelaan van de St-André des Arts; pastoor van St-Marcel; stierf in de Karmel.
[393nr59]

Henry-Jean Milet, in 1760 geboren te Parijs; kapelaan van de St-Hyppolyteparochie. Stierf in St-Firmin.
[393nr152]

Jacques Dufour, in 1745 geboren te Troisgots, kapelaan te Maisons-Alfort; stierf in St-Firmin.
[393nr55]

Jacques Fangousse de Sartret, 60 jarige priester, woonachtig in Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr61]

Jacques Friteyre-Durvé, op 18 april 1725 geboren te Marsac, Auvergne. Hij trad in bij de jezuïeten op 20 augustus 1742. In 1755 werd hij priester gewijd. Na de opheffing van de jezuïetenorde in Frankrijk, 1762, kwam hij naar Parijs en werd daar een gevierd predikant. Zo verzorgde hij in 1775 een serie predikaties aan het hof en in 1777 was hij 'predicateur de Notre Dame'. Uit dankbaarheid verleende hem de koning een staatspensioen. Maar toen de vervolgingen uitbraken, trok hij er op uit, vermomd als marskramer met de koopwaar op zijn rug. Zo bezocht hij katholieken thuis, vooral armen, zieken en stervenden. Hij veranderde vaak van verblijfplaats en hoopte aldus te ontsnappen aan de oplettendheid van de staatsambtenaren. Tevergeefs. Eind augustus werd hij opgepakt en ingekwartierd in het Karmelklooster. Hij behoorde tot de eerste slachtoffers, omdat hij zich in de tuin bevond en zijn middagoefeningetjes deed op het moment dat de slachting begon.
[121p:293;393nr69]

Jacques de la Lande, op 8 maart 1735 geboren te Forêt-Auvray; neef van Pierre en Robert-François Guérin Du Rocher. pastoor in Illiers-l'Évêque; stierf in St-Firmin.
[393nr104]

Jacques-Alexandre Menuret, in 1734 geboren te Montélimar, bisdom Valence. Aanvankelijk pastoor in zijn geboorteplaats, later rector van het St-Franciscus-van-Salestehuis te Issy bij Parijs. Stierf in de Karmel.
[393nr151]

Jacques-Etienne-Philippe Hourrier, in 1751 geboren te Mailly, priester aan de St-Sulpice en directeur van het Laonseminarie te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr95]

Jacques-François de Lubersac, in 1729 geboren te La Forge, bisdom Périgueux. Hij was privé-kapelaan van Madame Victoire, een tante van koning Lodewijk XVI. Stierf in de Karmel.
[393nr140]

Jacques-Gabriel Gallais, in 1754 geboren te Longué, priester aan de St-Sulpice en hoofd van het Robertijnenseminarie te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr71]

Jacques-Jean Lemeunier, in 1747 geboren te Mortagne, bisdom Séez. In zijn geboortestad was hij kapelaan van de OLV-parochie. Stierf in de Karmel.
[393nr134]

Jacques-Joseph Le Jardinier Deslandes, in 1750 geboren te Laigle (bisdom Séez, Orne). Pastoor van de St-Nicolas-de-la-Feuillieparoche in Coutances, Normandië. Stierf in de Karmel.
[393nr128]

Jacques-Jules Bonnaud, op 27 oktober 1740 geboren te Cap Haïtien op het eiland Santo Domingo. Werd na zijn jezuïetenopleiding theoloog. In 1764 werkte hij als priester in het bisdom Parijs. In 1788 werd hij door de bisschop van Lyon benoemd tot zijn vicaris-generaal. Hij was het die in 1789 de pastorale brief van zijn bisschop schreef. Daarin waarschuwde hij voor de dreigende vervolgingen. Hij verhuisde naar Parijs en bleef pamfletten schrijven tegen de Revolutie. Zijn tegenstanders waren dan ook bijzonder op hem gebeten. Hij werd gearresteerd op 10 augustus 1792... Stierf in de Karmel.
[121p:291;393nr23]

Jacques-Léonor Rabé, in 1750 geboren te Ste-Mère-Eglise, bisdom Coutances. Kapelaan van het Parijse gasthuis Enfants-Trouvés. Stierf in St-Firmin.
[393nr178]

Jacques-Louis Schmidt, in 1752 geboren te Parijs. Was er pastoor van de St-Jean-l’Evangéliste-parochie. Stierf in St-Firmin.
[393nr195]

Jean Charlton De Millou, op 17 oktober 1736 geboren te Lyon. Was dus nog geen vijftien, toen hij intrad bij de jezuïeten op 7 september 1751. Hij voltooide zijn studies na de opheffing van de jezuïeten in Frankrijk. Hij kreeg een post als geestelijk leidsman bij de zusters van het H. Sacrament in Parijs en was een gezien predikant. Dat maakte hem tot een extra gewild object voor zijn tegenstanders. Ondanks het feit dat hij nog van naam veranderde, werd hij uiteindelijk opgepakt in augustus van het jaar 1792. Stierf in de Karmel.
[121p:293;393nr40]

Jean Goizet, in 1742 geboren te Niort, kapelaan van de Notre Dame in zijn geboorteplaats; stierf in de Karmel.
[393nr80]

Jean Lacan, afkomstig uit het bisdom Rodez; aalmoezenier aan het Gasthuis OLV de la Pitié in Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr101]

Jean Lemaître, in 1767 geboren te Beaumais, bisdom Bayeux, Normandië. Hij was nog maar net in Parijs priester gewijd. Stierf in St-Firmin.
[393nr132]

Jean Massin, op 27 juni 1762 geboren te St-Léger-sous-Beuvray, bisdom Autun; priester van de St-Sulpicegemeenschap te Parijs. Tijdens het korte schijnproces werd hem gevraagd of hij de eed had afgelegd. Hij zei van nee, en dat hij gewoon doorging met biechthoren en het rondbrengen van de ziekencommunie. Meer was niet nodig voor zijn doodvonnis. Stierf in de Karmel.
[393nr147.p:160]

Jean-André Capeau, afkomstig uit het bisdom Avignon; kapelaan de St-Paul te Parijs; stierf in de Abdij.
[393nr34]

Jean-Antoine Guilleminet, op 4 januari 1738 geboren te Bédarieux; kapelaan in de St-Rochparochie te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr89]

Jean-Antoine Savine, 1760 geboren te Embrun, bisdom Gap; overste van de priestergemeenschap van de Saint-Sulpice; stierf in de Karmel.
[393nr194]

Jean-Antoine Seconds, op 3 september 1734 geboren te Rodez; bij de jezuïeten te Toulouse ingetreden, 6 november 1750. Priester gewijd in het jaar dat de jezuïetenorde in Frankrijk werd verboden, 1762. Als kapelaan verbonden aan het Parijse gasthuis OLV de la Pitié. Preekte tussen 1780 en 1786 herhaaldelijk voor de koning. Stierf in St-Firmin.
[121p:300;393nr196]

Jean-Antoine Barnabé Seguin, in 1754 geboren Carpentras, bisdom Avignon. Overste van de Parijse geestelijkheid en kapelaan van de St-André-des-Arcsparochie. Stierf in de Karmel.
[393nr197]

Jean-Antoine-Hyacinthe Boucharenc de Chaumeils, in 1738 geboren te Pradelles, vicaris-generaal van Viviers, oud-overste van het seminarie St-Marcel in Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr28]

Jean-Antione-Joseph de Villette, geboren in 1731 te Cateau-Cambrésis, bisdom Cambrai (Kamerijk). Ridder in de orde van St-Louis. Voormalig officier te Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr210]

Jean-Baptiste Bottex, in 1749 geboren te Neuville-sur-Ain, kapelaan in zijn geboortedorp; stierf in La Force.
[393nr26]

Jean-Baptiste Jannin, in 1754 geboren te Sourdeval-la-Barre; aalmoezenier aan de Salpêtrière te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr99]

Jean-Baptiste Nativelle, in 1749 geboren te Guilberville, bisdom Bayeux; broer van René. Kapelaan van de St-Martin-de-Longjumeau-parochie te Versailles. Stierf in de Karmel.
[393nr158]

Jean-Baptiste-Claude Aubert, geboren te Parijs, kapelaan te Pontoise aan de Notre Dame; stierf in de Karmel.
[393nr6]

Jean-Baptiste-Marie Tessier, in 1761 geboren te Fontaine-les-Riboux, bisdom Chartres; priester aan de Saint-Sulpicegemeenschap. Hij staat te boek als een ijverig priester met talent voor katechese. De zus van koning Lodewijk, Madame Elisabeth, maakte van zijn diensten gebruik als zij aalmoezen wilde laten uitdelen onder de armen. Via haar wist Jean-Baptiste het voor elkaar te krijgen dat de koning zijn koningschap had opgedragen aan Onze Leive Vrouw, zoals Lodewijk XIII dat destijds had ingesteld. Werd in de dagen na 10 augustus opgepakt en geïnterneerd in de Karmel. Naar het schijnt heeft daar de anderen bemoedigd en voorbereid op de naderende dood. Hij kreeg niet eens een schijnproces. Toen de beulen de tuin binnendrongen werd hij onmiddellijk doorstoken met een bajonet door een jongeman die hij destijds nog had voorbereid op zijn Eerste Heilige Communie. Zijn laatste woorden waren: “Nee maar, mijn jongen, ben jíj het!?”.
[393nr199.p:160]

Jean-Baptiste-Michel Pontus, 1763 geboren te Néville, bisdom Coutances; bhoorde tot een gezin van gerespecteerde boeren. Hij had twee ooms die ook priester waren. Was als priester verbonden aan de Saint-Sulpicegemeenschap; stierf in de Karmel.
[393nr171.p:160]

Jean-César Rostain, in 1768 geboren te Lyon. Diaken op het Parijse Laonseminarie. Stierf in de Karmel.
[393nr186]

Jean-Charles Legrand. Afkomstig uit bisdom Parijs. Priester en leraar op het college van Lisieux. Stierf in St-Firmin, zevenenveertig jaar oud.
[393nr126]

Jean-Charles Caron, in 1730 geboren te Auchel; kapelaan te Collégien; stierf in St-Firmin.
[393nr36]

Jean-Charles-Marie Bernard du Cornillet, in 1759 geboren te Châteaubriand, regulier kanunnik en bibliothecaris aan de St-Victorsabdij te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr18]

Jean-François Bonnel de Pradal, in 1738 geboren te Aix-les-Thermes, regulier kannuniek aan de Ste-Geneviève te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr24]

Jean-François Bousquet, in 1751 geboren te Ginestas, priester en onderlegd in kerkelijk recht; woonachtig in Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr29]

Jean-François Burté, in 1740 geboren te Rambervillers, procureur van de Cordeliers te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr33]

Jean-François-Marie Benoît-Vourlat, op 26 maart 1731 geboren te Lyon; trad op vijftienjarige leeftijd in bij de jezuïeten van zijn geboortestad, 7 september 1746. Na zijn priesterwijding doceerde hij literatuur en filosofie in Lyon, Marseille en Besançon. Hij was een begaafd zielenherder. Week na de opheffing van de orde in 1762 uit naar Parijs en werd er geestelijk leidsman van de Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding. Oud geworden trok hij zich terug in het huis van de Paters Eudisten. Daar werd hij uiteindelijk opgepakt. Stierf in St-Firmin.
[121p:299;393nr16]

Jean-Henri Gruyer, lazariste, in 1734 geboren te Dôle; kapelaan van de St-Louisparochie te Versailles; stierf in St-Firmin.
[393nr83]

Jean-Henri-Louis-Michel Samson, in 1754 geboren te Avranches, Normandië. Hij was hij kapelaan van de St-Gilles te Caen, bisdom Bayeux. Stierf op 2 september in de Karmel. In de kerk van Notre Dame te Avranches is een beeld van hem te vinden.
[393nr193]

Jean-Jacques Morel: zie Apollinaire.

Jean-Joseph de Lavèze-Bellay, in 1742 geboren te Gluiras in de Ardèche. Aalmoezenier van Hotel-Dieu in Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr115]

Jean-Joseph Rateau, in 1758 geboren te Bordeaux. Priesterstudent in Parijs. Stierf in de abdij.
[393nr179]

Jean-Joseph Thierry, akoliet, ergens in Parijs. Stierf in de Karmel.
[393nr201]

Jean-Louis (Guyard de) Saint-Clair, in 1734 geborente Avenelles, bisdom Séez. Achtereenvolgens pastoor van Cocquerel (Somme) en kanunnik te Noyon. Bescheiden man. Stierf in de abdij.
[127;393nr190]

Jean-Louis-Mathieu Lanier, in 1753 geboren te Château-Gontier in het bisdom Laval. Hij wasa prefect op het seminarie van St-Nicolas-du-Chardonnet in Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr108]

Jean-Marie du Lau, in 1738 geboren op kasteel de la Coste in Biras (bisdom Périgueux. Aartsbisschop van Arles. Stierf in de Karmel.
[101»Carmes;102»Jean-La;393nr112]

Jean-Marie Monge, in 1765 geboren te Beaune, bisdom Dijon. Was kapelaan in zijn geboortestad. Stierf in de Karmel.
[393nr153]

Jean-Michel Philippot, in 1743geboren te Parijs. Kapelaan aan het Parijse Navarracollege. Stierf in St-Firmin.
[393nr168]

Jean-Philippe Marchand, 1764 geboren te Marsay, bisdom La Rochelle; kapelaan aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Niort, bisdom Poitiers; priester van de Saint-Sulpicegemeenschap. Stierf in de Karmel.
[393nr143]

Jean-Pierre Bangue, in 1744 geboren te Vuillafans, kapelaan aan het hospitaal St-Jacques te Parijs.
[393nr9]

Jean-Pierre Duval, 52 jaar, schoolmeester aan het gasthuis OLV de la Pitié in Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr58]

Jean-Pierre Le Laisant, in 1753 geboren te Valognes, bisdom Coutances; broer van Julien. Kapelaan in Dugny vlkabij Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr129]

Jean-Pierre Simon, Parijzenaar, voormalig pastoor van Poigny bij Rambouillet; ijveraar voor de Eerste Zanger van het kapittel van de Notre Dame. Stierf in de abdij.
[393nr198]

Jean-Robert Quéneau, in 1758 geboren te Angers; pastoor van Allonne, bisdom Angers. Stierf in de Karmel.
[393nr177]

Jean-Thomas Leroy, in 1738 geboren te Epernay. Pastoor in Ferté-Gaucher, bisdom Meaux. Stierf in St-Firmin.
[393nr136]

Joseph Bécavin, geboren in 1767 te Carquefou, pas tot priester gewijd. Stierf in de Karmel.
[393nr13]

Joseph Falcoz, in 1726 geboren te St-Sorlin d'Arves; kapelaan aan het gasthuis OLV de la Pitié in Parijs. Stierf St-Firmin.
[393nr60]

Joseph Volondat, in 1755 geboren te Souterraine, bisdom Limoges. Hij was overste van het college te Bourges en deservitor van de St-Gaultierparochie. Stierf in de Karmel.
[393nr213]

Joseph-Louis Oviefve, in 1748 geboren te Parijs. Als priester verbonden aan de communiteit van de St-Nicolas-du-Chardonnet. Stierf in St-Firmin.
[393nr162]

Joseph-Marie Gros, in 1742 geboren te Lyon, pastoor aan de St-Nicolas de Chardonnet in Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr82]

Joseph-Martial Texier, ging als priester van de St-Sulpicegemeenschap over de koorknapen van de parochie. Stierf in de Karmel.
[393nr200p:161]

Joseph-Thomas Pazery de Thorame, in 1751 geboren te Aix; broer van Jules-Honoré-Cyprien en oomzegger van Pierre-François. Onderdeken van het kapittel te Blois. Stierf in de Karmel.
[393nr163]

Jules-Honoré-Cyprien Pazery de Thorame, in 1763 geboren te Aix; broer van Joseph-Thomas en oomzegger van Pierre-François. Vicaris-generaal te Toulon, bisdom Fréjus. Stierf in de Karmel.
[393nr164]

Julien Le Laisant, in 1761 geboren te Valognes, bisdom Coutances; broer van Jean-Pierre. Priester. Stierf in St-Firmin?
[393nr130]

Julien (gedoopt René) Massey osb, geboren in 1732 te Rennes, Bretagne. Trad in in zijn geboorteplaats in bij de benedictijnen in de St-Mélaine-abdij, die deel uitmaakte van de congregatie der Mauristen. Tot het verbod op kloosters prior van de St-Florent-abdij te Saumur, bisdom Angers. Stierf in de Karmel.
[102»Julien;108;112;393nr146]

Julien Poulain Delaunay, in 1744 geboren te Ver, bisdom Bayeux. Priester-voorzanger in de Toussaints-parochie te Rennes, Bretagne. Stierf in de Karmel.
[393nr175]

Julien-François Hédouin, in 1760 geboren te St-Nicolas de Coutances; priester in Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr92]

Laurent, priester in het doofstommeninstituut te Parijs. Stierf in de abdij.
[393nr114]

Louis Barreau de la Touche osb, geboren in 1758 te le Mans; hij was prior in het benedictijnerklooster van St-Florent-de-Saumur, dat aangesloten was bij de Franse congregatie der Mauristen. Neef van Ambroise-Augustin Chevreux. Stierf in de Karmel.
[102»Louis;393nr10]

Louis Le Danois, in 1744 geboren te Moitiers-en-Beauptois (bisdom Coutances). Kapelaan van de St-Rochparochie te Parijs. Stierf in de abdij.
[393nr122]

Louis Longuet, geboren op 24 februari 1757 in het kleine Normandische plaatsje St-Germain-Langot. Hoewel van eenvoudige afkomst speelde hij het klaar priester te worden. In 1781 ontving hij de wijding en studeerde een jaar later af te Caen. In de daarop volgende jaren bekleedde hij hier een daar een eenvoudige post. Was uiteindelijk kanunnik aan de St-Martinkerk te Tours. Toen brak de Revolutie uit. Zijn vader schreef hem: "Kan best zijn dat je straks in handen van schurken valt. Als dat ongeluk je overkomt, kijk dan niet meer naar het aardse." Op 23 augustus van het jaar 1792 kwam men hem arresteren, maar hij was intussen afgereisd naar Parijs, omdat hij meende daar gemakkelijker te kunnen onderduiken. Tevergeefs; hij stierf in de Karmel, 34 jaar oud.
[190p:203;393nr138]

Louis Mauduit, in 1763 geboren te Chevillon, Loiret. Pastoor van de St-Pierreparochie te Noyers, bisdom Orléans. Stierf in de Karmel.
[393nr148]

Louis Pellier, in 1732 geboren te Pithiviers, bisdom Orléans. Pastoor van Montigny en La Frette, bisdom Versailles. Stierf in de Karmel.
[393nr166]

Louis de Rochefoucauld, bisschop van Saintes, broer van François.
[101»Carmes;102»Jean-Lau]

Louis (volgens Welschinger Loup) Thomas alias Louis Bonnotte, op 19 oktober 1719 geboren te Entrains, bisdom Nevers. Trad in bij de jezuïeten op 7 september 1734. Gaf na zijn priesterwijding les in bijbelkennis, literatuur en wiskunde. Bij de opheffing van de orde in Frankrijk, in 1762, keerde pater Thomas naar huis terug en werd parochiepriester. In 1772 nam hij de taak op zich van rector bij de zusters Urselinen te Parijs. Eind augustus 1792 werd hij opgepakt en opgesloten in het voormalige Karmelklooster. Was de oudste van 23 voormalige jezuïeten die bij die gelegenheid omkwamen.
[121p:295;393nr202]

Louis-Alexis-Mathias Boubert, in 1766 geboren te Amiens, diaken, leidsman van de geestelijken van St-Sulpice te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr27]

Louis-Benjamin Hurtrel, geboren in Parijs, broer van Charles-Louis; priester; stierf in de Abdij.
[393nr98]

Louis-François Rigot, in 1751 geboren te Amiens. Leek. Als onderkoster werkzaam in het Parijse gasthuis OLV de la Pitié. Stierf in St-Firmin.
[393nr183]

Louis-François Rosé, in 1737 geboren te Parijs. Pastoor in Emalleville, deken van het dekenaat Le Hâvre, bisdom Rouen. Stierf in de Karmel.
[393nr185]

Louis-François-André Barret, in 1758 geboren te Carpentras; kapelaan aan de St-Roch te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr11]

Louis-Joseph François, in 1751 geboren te Busigny, lazariste; overste van het seminarie St-Firmin in Parijs; hij stierf in St-Firmin.
[393nr68]

Louis-Laurent Gaultier, in 1717 geboren te Bazouges-la-Pérouse, kapelaan bij Les Incurables in Parijs. Stierf in de Karmel.
[393nr75]

Louis-Remi Benoist, geboren in 1755 te Parijs als jongere broer van Louis-Remi-Nicolas en kapelaan aan zijn parochie van afkomst, de St-Paul. Stierf in de abdij.
[393nr15]

Louis-Remi-Nicolas Benoist, geboren in 1740 te Parijs, oudere broer van Louis-Remi Benoist en kapelaan aan zijn parochie van afkomst, de St-Paul. Stierf in de abdij.
[393nr14]

Marc-Louis Royer, in 1720 geboren . Pastoor van de Parijse St-Jean-en-Grèveparochie. Stierf in de abdij.
[393nr189]

Marie-Antoine-Philippe Fauconnet, op 30 september 1755 geboren te Aumale; overste van het Semianrie van de Drieëndertig te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr62]

Marie-François Mouffle, in 1754 geboren te Parijs; tweede kapelaan in zijn geboorteparochie van St-Merry. Stierf in St-Firmin.
[393nr157]

Martin, als priester verbonden aan de parochie van St-Jacques-de-la-Boucherie te Parijs. Stierf in de abdij.
[393nr145]

Martin-François-Alexis Loublier, in 1733 geboren in Mortrée. Pastoor van Condé-sur-Sarthe, bisdom Séez.. Stierf in St-Firmin.
[393nr139]

Mathurin-Nicolas De Villecrohain Le Bous De Villeneuve, op 19 december 1731 geboren in het Bretonse Rennes. In 1751 trad hij in bij de jezuïeten te Parijs. Na de opheffing van de Orde in 1762 werd hij kapelaan bij de zusters Benedictinessen aan de Rue de Bellechasse te Parijs. Eind augustus 1792 werd hij gearresteerd en opgesloten in de voormalige Karmel. Op 2 september werd hij er doodgeknuppeld.
[121p:296;393nr116]

Mathurin-Victor Deruelle, afkomstig uit Parijs, kapelaan van de Dochters van Liefde in de parochie van St-Gervais te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr50]

Michel Leber, in 1731 geboren te Parijs. Pastoor van de Ste-Madeleine de la Ville-l’Evêque in Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr117]

Michel-André-Sylvestre Binard, in 1742 geboren te Laulne, docent aan het Navarracollege te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr19]

Michel-François de Lagardette, in 1744 geboren te Billom; kapelaan van de St-Gervais te Parijs; stierf in La Force.
[393nr102]

Michel-Joseph Lemercier, in 1755 geboren te Parijs, gedoopt in de St-Eustacheparochie, waar hij ook op het moment van zijn arrestatie als priester werkzaam was. Stierf in de Karmel.
[393nr133]

Nicolas Bize, in 1737 geboren te Versailles, directeur van het seminarie St-Nicolas du Chardonnet in Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr20]

Nicolas Clairet (ook Cléret), in 1726 geboren te Barfleur; kapelaan van de Incurables te Parijs; stierf in de Karmel.
[393nr43]

Nicolas Colin, in 1730 geboren te Grenant, kapelaan te Genevrières bij Langres; stierf in St-Firmin.
[393nr45]

Nicolas Gaudreau, in 1744 geboren te Parijs; pastoor in Vert-le-Petit bij Versailles; stierf in St-Firmin.
[393nr73]

Nicolas-Claude Roussel, tweeënzestig jaar, gepensioneerd preister op het groot-seminarie van St-Nicolas-du-Chardonnet. Stierf in de St-Firmin.
[393nr188]

Nicolas-Marie Verron, in 1740 geboren te Quimperlé, Bretagne. Treedt in 1757 in bij de jezuïeten in Parijs. Na zijn wijding krijgt hij de opdracht daar les te geven op het Collège St-Louis. Na het verbod op de orde in 1762 verliezen wij hem uit het oog. In ieder geval verblijft hij van 1774 tot 1778 in de Nederlanden. Na zijn terugkeer in 1779 is hij tot zijn arrestatie rector van de zusters van Ste-Aure te Parijs. Als de communiteit op 10 augustus 1792 gedwongen wordt het klooster te verlaten, houdt hij contact met de verspreid wonende zusters. Eén week lang, want dan wordt hij zelf aangehouden. Sterft twee weken later in St-Firmin.
[121p:300;393nr209]

Olivier Lefèvre, in 1728 geboren te Grentheville (bisdom Bayeux). Kapelaan van het Miséricordegasthuis te Parijs. Stierf in de Karmel.
[393nr123]

Philibert Fougères, in 1742 geboren te Parijs; kapelaan van de St-Laurent te Nevers; stierf in St-Firmin.
[393nr67]

Pierre Bonzé, in 1719 geboren te Parijs, kapelaan te Massy; stierf in St-Firmin.
[393nr25]

Pierre Briquet, in 1742 geboren te Vervins, professor in de theologie aan het Navarracollege te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr31]

Pierre Brisse, in 1733 geboren te Brombos, kanunnik te Beauvais; stierf in St-Firmin.
[393nr32]

Pierre Gauguin werd geboren op 11 (of 12[393]) februari 1725 geboren te Esvres in de buurt van Cormery. Hij trad in bij de Lazaristen, waar hij werd priester gewijd. Hij krijgt opdracht theologie te doceren. Toen een student aan zijn rector om advies kwam vragen, moet deze opgemerkt hebben: "Ga naar meneer Gauguin; hij zal alles wat er over deze kwestie is gezegd voor je kunnen opsommen en samenvatten." Maar uiteindelijk bleek hij toch te knap voor zijn studenten. Als priester verbonden aan de St-Sulpice. In 1789 werd hij overgeplaatst naar de seminariebibliotheek in Parijs. In augustus 1792 had hij zich teruggetrokken in het huis te Issy om in alle rust een studie te doen over de psalmen. In de vooravond van de 15e augustus werd hij daar met de anderen in huis gearresteerd en weggevoerd naar het voormalige Karmelklooster in de binnenstad. Op 2 september werd hij het slachtoffer van het tribunaal.
[190p:198;393nr74]

Pierre Guérin du Rocher, op 1 maart 1731 geboren te Ste-Honorine-la-Guillaume, bisdom Séez; oudere broer van Robert en neef van Jacques de la Lande. Trad op 10 september 1745 in bij de jezuïeten te Caen. Na zijn priesterwijding in 1760 doceerde filosofie in Bourges. Twee jaar na de opheffing van de orde in 1762 week hij achtereenvolgens uit naar Italië, Duitsland en Polen. Daar gaf hij les in Kerkelijk Rechten begon zich te interesseren voor oude oosterse talen. Hij schreef een boek ‘De ware geschiedenis van het Tijdperk der Fabels’(1755). Hij zet erin uiteen dat de verhalen in de eerste vijf boeken van Mozes niet gebaseerd zijn op Egyptische legenden, zoals destijds algemeen werd aangenomen, maar teruggingen op ware gebeurtenissen en omwille van het verhaal waren verfraaid. Hij stond bekend als een groot geleerde. Vandaar dat de aartsbisschop van Parijs hem vroeg direcdteur te worden van een zojuist opgericht tehuis voor Pasbekeerden. Koningin Marie-Antoinette vroeg hem als haar persoonlijk biechtvader; stierf in St-Firmin.
[121p:299;393nr85]

Pierre Landry, in 1762 geboren te Niort en kapelaan in zijn geboorteparochie; stierf in de Karmel.
[393nr105]

Pierre Ploquin, op 12 december 1762 geboren in het plaatsje Villandry te Foncher (Indre-et-Loire). Hij is van eenvoudige afkomst; zijn vader houdt een postkantoortje te Daguenière in de Anjou. Hij studeert voor priester en wordt gewijd in 1787. Hij voorziet in zijn bescheiden inkomsten als vicaris te Druye, bisdom Tours. Als hij de eed weigert af te leggen, moet hij vluchten. Hij trekt zich terug bij zijn moeder, maar daar wordt hij achterhaald en verdreven. Nu duikt hij onder bij zijn broer, die ook priester is in de omgeving Parijs. Als de koning op 10 augustus 1792 valt, maakt hij zijn testament op en brengt zijn leven op orde. Hij laat zijn moeder een pensioen na en de rest geeft hij aan de armen. Op 15 augustus wordt hij gearresteerd en overgebracht naar de voormalige Karmel. Op 2 september laat hij er het leven, nog geen dertig jaar oud.
[190p:193.206;393nr169]

Pierre Saint-James, in 1742 geboren te Caen. Aalmoezenier van het gasthuis OLV de la Pitié. Stierf in St-Firmin.
[393nr191]

Pierre-Alexandre de Langlade; afkomstig uit bisdom Blois; vicaris generaal van het bisdom Rouen. Stierf in de Karmel.
[393nr106]

Pierre-Claude Pottier, in 1743 geboren te Le Hâvre. Overste van het groot-seminarie in Rouen. Stierf in St-Firmin.
[393nr174]

Pierre-Florent Leclercq (of Clercq), in 1744 geboren te Hautvilliers (bisdom Amiens). Diaken in het seminarie van St-Nicolas-du-Chardonnet te Parijs. Stierf in St-Firmin.
[393nr121]

Pierre-François Hénocq, in 1749 geboren te Tronchoy, docent aan het Kardinaal Lemoinecollege te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr93]

Pierre-François Pazery de Thorame, in 1735 geboren te Aix; oom van Joseph-Thomas en Jules-Honoré-Cyprien. Vicaris-generaal te Arles. Stierf in de Karmel.
[393nr165]

Pierre Jacques de Turmenyes, in 1744 geboren te Gournay, bisdom Rouen; aanvankelijk kapelaan van de St-Philippe-du-Rouleparochie, later bovenmeester van het Navarrastudiehuis. Stierf in St-Firmin.
[393nr203]

Pierre-Jacques-Marie Vitalis, in 1759 geboren te Carpentras. Hij was kapelaan aan de St-Merry te Parijs. Stierf in de abdij.
[393nr212]

Pierre-Jean Garrigues, in 1725 geboren te Sauveterre; was als preister uitgeleend aan het bisdom Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr72]

Pierre-Louis Gervais, in 1753 geboren te Montreuil-en-Caux, secretaris van de aartsbisschop en van het aartsbisdom Parijs; stierf in de abdij.
[393nr76]

Pierre-Louis Joret, in 1761 geboren; priester; stierf in St-Firmin.
[393nr100]

Pierre-Louis La Rochefoucauld, in 1744 geboren op kasteel Vivier in bisdom Angoulême, broer van François-Joseph. Bisschop van Saintes. Stierf in de Karmel.
[393nr110]

Pierre-Louis-Joseph Verrier, in 1728 geboren te Douai, bisdom Cambrai; voormalig kapelaan van de Salpêtrière; leefde in ruste in het St-Franciscus-van-Salestehuis in Issy. Stierf in de Karmel.
[393nr208]

Pierre-Michel Guérin, in 1759 geboren te St-Christophe, priester aan de St-Sulpice; directeur van het seminarie te Nantes; stierf in de Karmel.
[393nr84]

Pierre-Nicolas Psalmon, afkomstig uit bisdom Rouen; als priester verbonden aan de Saint-Sulpicegemeenschap; overste van het Parijse Laonseminarie; stierf in de Karmel.
[393nr176]

Pierre-Paul Balzac, geboren in 1750 te Parijs, priester in de leefgemeenschap van St-Nicolas-de-Chardonnet; stierf in de St-Firmin.
[393nr8]

Pierre-Robert-Michel Regnet, in 1755 geboren te Cherbourg, bisdom Coutances. Priester. Stierf in St-Firmin.
[393nr181]

René Nativelle, in 1751 geboren te Guilberville, bisdom Bayeux; broer van Jean-Baptiste. Kapelaan van de St-Denis-d’Argenteuilparochie te Versailles. Stierf in de Karmel.
[393nr159]

René-Joseph Urvoy, in 1766 geboren te Plouisy, bisdom St-Brieuc, Bretagne. Priester en docent aan het Parijse seminarie Trente-Trois.Stierf in St-Firmin.
[393nr204]

René-Nicolas Poret, in 1732 geboren te Mesnil-Touffray, bisdom Bayeux. Pastoor van Boitron, bisdom Séez. Stierf in de Karmel.
[393nr172]

René-Julien Massey: zie Julien.

René-Marie Andrieux, op 16 februari 1742 geboren te Rennes, Bretagne. In Parijs ingetreden bij de jezuïeten op 27 september 1761, één jaar voor de opheffing van de jezuïeten. Nu trad hij toe tot de priestergemeenschap, verbonden aan de St-Nicolas-de-Chardonnet te Parijs. Werd na zijn wijding in 1776 overste van hun seminarie te Parijs, genoemd het Laonseminarie. Vanaf 1786 was hij algemeen overste van de Congregatie. Stierf in de St-Firmin. Hij was de jongste van de drieëntwintig voormalige jezuïeten die stierven in de ze dagen.
[121p:298393nr4]

Robert Le Bis, in 1719 geboren te St-Amand, bisdom Coutances. Pastoor van de St-Denisparochie in Briis-sous-Forges (bisdom Versailles). Stierf in de Karmel.
[393nr118]

Robert-François Guérin du Rocher, op 23 oktober 1736 geboren te Repas, bisdom Séez; jongere broer van Pierre; treedt zes jaar na zijn broer op 25 september 1752 in bij de jezuïeten. Tijdens zijn opleiding geeft hij achtereenvolgens les in Nevers (1757) en Eu (1761). Nog niet gewijd als in 1762 de orde wordt verboden. Wijkt uit naar Klein-Azië (= het huidige Turkije). We vinden hem van 1769 tot 1774 terug als zielenherder in de Griekse havenstad Saloniki. Omdat daar de Fransen aan de macht zijn, wordt hij ook daar verbannen. Terug in Parijs gaat hij wonen bij zijn broer in het huis voor de Pasbekeerden. Daar wordt hij op 13 augustus gearresteerd. Sterft in St-Firmin.
[121p:299;393nr86]

Saintin Huré, priester te Parijs. Hij was in 1765 te Vigny (Val d'Oise) geboren en woonde als priester in Parijs. Hij werd in de abdij met sabels aan flarden gehakt in de namiddag van 2 september 1792.
[104;393nr96]

Salomon (gedoopt Guillaume-Louis-Nicolas) Leclercq, op 15 november 1745 geboren te Boulogne-sur-Mer, Noord-Frankrijk. In 1767 trad hij in bij de Broeders van de Christelijke Scholen, gesticht door Jean-Baptiste de la Salle in 1684. Hij stond inderdaad enige tijd voor de klas, maar werd dan benoemd tot novicenmeester. Vanaf 1787 was hij algeheel secretaris van de Congregatie. Stierf in de Karmel.
[101a;108p:458;111a;112;393nr120]

Sauveur Costa, 39-jarige Corsicaan als priester verbonden aan de St-Eustache te Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr46]

Sébastien Desbrielles, in 1739 geboren te Bourges; hoofd van de school bij het gasthuis OLV de la Pitié in Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr51]

Séverin (gedoopt Georges) Girauld, in 1728 geboren te Rouen, biechtvader bij de vrouwelijke reguliere franciscaanse tertiarissen van Elisabeth; stierf in de Karmel.
[393nr78]

Thomas-Jean Montsaint, in 1725 geboren te Villerville, bisdom Bayeux; voornaamste kapelaan van de St-Rochparochie te Parijs. Stierf in de abdij.
[393nr155]

Thomas-Nicolas Dubray, in 1750 geboren te Beauvais; als novice ingetreden bij de St-Sulpicegemeenschap in 1768. Staat te boek als een beminnelijke jongeman. Hij was een van de eerste arrestanten opgepakt in de wijk Luxembourg waar vele priesters ondergedoken zaten. Stierf in de Karmel.
[393nr53.p:159]

Thomas-Pierre-Antoine de Boisgelin de Kerdu, in 1754 geboren te Plélo, vicaris-generaal te Aix, abt van Mortemer; stierf in de abdij.
[393nr22]

Thomas-René Dubuisson, op 16 juli 1737 geboren te Laval, pastoor in Barville; stierf in de Karmel.
[393nr54]

Urbain Lefèvre, missionaris van de Missions Etrangères. Geboren te Tours op 21 januari 1725 in de parochie St-Pierre-du-Boile droomt hij er als kind van om naar de missie te worden gestuurd. Op 23-jarige leeftijd wordt hij inderdaad priester gewijd en begint zich voor te bereiden op zijn vertrek naar de missie. In december 1750 komt hij in China, waar hij besluit te blijven werken. Drie jaar kan hij in China blijven. Dan wordt hij ontdekt, gefolterd en uiteindelijk het land uitgezet. Hij schrijft op dat moment: "Ik heb niet het geluk gehad mijn bloed te mogen vergieten voor Christus, maar wie weet wat me nog te wachten staat."

Herhaalde pogingen om weer het land in te komen lopen op niets uit. Intussen ontvangt hij van thuis berichten dat ze er met allerlei tegenslagen te kampen hebben. Daarom vraagt hij zijn bisschop erheen te mogen gaan om te zien of hij kan helpen. Als hij uiteindelijk arriveert, is er al zoveel tijd voorbij dat zijn moeder reeds is overleden en zijn vader een plaatsje heeft gevonden in een bejaardentehuis, waar hij uiteindelijk sterft in 1766. Nu hij in Tours niet meer nodig is, wordt Urbain zielzorger in de St-Eustacheparochie te Parijs. Daar wordt hij opgepakt, ingekwartierd in het voormalige Karmelklooster en behoort tot de slachtoffers van 2 september. Hij die het martelaarschap gezocht had in China, vond het tenslotte bij zich thuis in Frankrijk!
[190p:200;393nr124]

Vincent Abraham, geboren te Charleville in 1740, pastoor te Sept-Saulx in het bisdom Reims. Stierf in het Karmelklooster.
[393nr1]

Vincent Joseph Le Rousseau de Rosencoat, op 3 juli 1726 geboren in het Bretonse Châteauneuf nabij Quimper. Trad in 1743 in bij de jezuïeten. Na zijn priesterwijding doceerde hij filosofie te Nevers. Na de opheffing van de jezuïetenorde in Frankrijk in 1762 was hij als priester werkzaam. Vanaf 1780 werkte hij als geestelijk leidsman bij de zusters Visitandinnen te Parijs. In augustus 1792 werd dat klooster doorzocht door Revolutionaire elementen, omdat ze een andere priester zochten; ze stuitten op pater Vincent. Hij stierf in de Karmel.
[121p:295;393nr135]

Yves-André Guillon de Keranrun, in 1748 geboren te Lézardrieux, Bretagne; minister in het Navarrahuis en vice-kanselier van de Universiteit van Parijs; stierf in St-Firmin.
[393nr90]

Yves-Jean-Pierre Rey de Kervisie, in 1761 geboren te Plounez-Paimpol, Bretagne, bisdom St-Brieuc. Kapelaan van de Parijse St-Jacques-du-Haut-Pasparochie. Stierf in St-Firmin.
[393nr182]

Zij werden zaligverklaard in 1926.


Bronnen
[101»Carmes; 102»Septembre; 121; 319p:446;500; Dries van den Akker s.j./2007.08.24]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen