× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 325  Metrofanes van Constantinopel

Info afb.

Metrofanes van Constantinopel, Klein-Azie; bisschop & 1e patriarch; † ca 325.

Feest 4 juni.

In 313 werd door de regerende keizers van het Romeinse Rijk het edict van Milaan uitgevaardigd. Daarin  stond niet alleen, dat het christendom voortaan in het Romeinse Rijk de officiële status van erkende godsdienst mocht voeren, maar ook, dat het van nu af aan in het gehele Rijk een voorkeursbehandeling zou genieten. Het was in dat jaar dat Metrofanes werd benoemd tot - waarschijnlijk eerste - bisschop van de plaats Byzantium. Wellicht op aanwijzing van medekeizer Constantijn zelf († 337; feest 21 mei). Zou Constantijn toen al met plannen hebben rondgelopen om van die plaats later zijn stad te maken: Constantijnstad, Constantinopel? Dat kreeg echter pas zijn beslag zo’n vijf jaar na de dood van Metrofanes.

Westerse traditie
In de westerse christentraditie is er over Metrofanes’ leven weinig bekend. Naar het schijnt heeft hij nog te lijden gehad van de christenvervolgingen onder de beruchte keizer Diocletianus (284-305). Hij zou een tijd lang gevangen hebben gezeten.

Oosterse traditie
In het oosten horen we een ander verhaal. Hij was de zoon van Dometius, een broer van keizer Probus (276-282). Tijdens de christenvervolgingen die onder Probus’ opvolgers uitbraken, ontvluchtte Dometius de stad Rome en vestigde zich in Byzantium. De toenmalige bisschop daar was een zekere Titus. Deze wijdde Dometius tot priester. Toen Titus stierf, volgde Dometius hem op als bisschop. Het was diens zoon Metrofanes die hem na zijn dood op zijn beurt opvolgde.

Volgens de overlevering mocht keizer Constantijn hem erg graag. Tegen het eind van zijn leven werd hij door Constantijn tot patriarch verheven, waarschijnlijk ook met het oog op zijn plannen om van Byzantium straks zíjn stad te maken. Zo staat Metrofanes te boek als de eerste patriarch van Constantinopel.

Toen in 325 het Eerste Oecumenische Concilie (feest 29 mei) bijeen werd geroepen te Nicea, zo’n tachtig kilometer ten zuiden van Byzantium, was Metrofanes al een oud man en zo uitgeput dat hij niet meer kon deelnemen aan de beraadslagingen. Wel vestigde hij nog de aandacht op de uitzonderlijke kwaliteiten van jonge diaken Athanasius van Alexandrië, de latere Athanasius de Grote († 373; feest 2 mei). Als zijn plaatsvervanger wees hij zijn hulpbisschop Alexander aan. Reeds een week later stierf hij - naar men zegt op 117-jarige leeftijd. Alexander († 340; feest 28 augustus) volgde hem op.


Bronnen
[Adr.z.j,./06; Bdt.1925; Mül.1860; Rge.2002; SHC.1985; VMC/2p:268; Dries van den Akker s.j./2013.03.15]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen