× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 432  Coelestinus I Paus

Info afb.

Celestinus I Paus, Rome, Italië; † 432.

Feest 6 & 8 (oosterse kerk) & 9 april & † 27 juli.

Hij was afkomstig uit de Zuid-Italiaanse landstreek Campania. Op 10 september 422 werd hij tot paus gekozen als opvolger van Bonifatius I († 422; feest 25 oktober).

Op dat moment was het Romeinse Rijk juist volledig ineengestort. Overal in het voormalige rijksgebied probeerden de kerkelijke leiders nieuwe structuren tot stand te brengen op basis van de christelijke leer en naastenliefde. Dat was het wat Celestinus vooral als zijn taak beschouwde: een moeilijke taak, niet alleen vanwege de gebrekkige verbindingen, maar ook omdat er natuurlijk onder de bisschoppen een aantal was dat bezweek voor de neiging tot machtswellust en hebzucht. Celestinus stond al meteen voor de opgave een bisschop te ontslaan, een zekere Antonius, bisschop van Fussala in Noord-Afrika, omdat deze zijn hoge functie onwaardig toonde en de liefde van Christus verried.

Veel moeilijker nog waren de verwikkelingen rond de ketter Nestorius, op dat moment patriarch van Constantinopel.

Celestinus betoonde zich een warm medestander van zijn tijdgenoot Augustinus van Hippo († 430; feest 28 augustus). Zowel Nestorius zelf als diens tegenstrevers o.l.v. Cyrillus van Alexandrië († 444; feest 27 juni) schreven verzoekschriften naar Celestinus, en probeerden hun zaak bij de bisschop van Rome te bepleiten. Op de bisschoppenvergadering van 430 te Rome werd Nestorius veroordeeld. Deze wist niet van wijken. Het jaar daarop vond te Efese in Klein-Azië het beroemde Algemene Concilie plaats. Celestinus zond er zijn afgevaardigden heen met een brief waarin hij op de veroordeling van Nestorius aandrong met een beroep op de liefde van de apostel Johannes († ca 100; feest 27 december) wiens relieken de bisschoppen te Efese in hun midden hadden. De concilievaders te Efese voelden zich hierdoor gesterkt. Zij riepen Nestorius ter verantwoording; deze weigerde te verschijnen. Ze zonden een afvaardiging uit hun midden naar hem toe. Nestorius weigerde hen zelfs maar te woord te staan. Ook op schriftelijke verzoeken ging hij niet in. Op grond van Nestorius' onverzettelijk gedrag en gesterkt door Paus Celestinus' brieven zag de vergadering geen andere uitweg meer dan - zoals zij zei - 'met tranen in de ogen en beklemd hart' te constateren dat Nestorius zichzelf door zijn afwijkende geloofsleer en de weigering die voor de concilievergadering te verantwoorden buiten de geloofsgemeenschap had geplaatst.'

In de tussentijd schreef Celestinus brieven aan de bisschoppen van Vienne en Narbonne om zondaars die oprecht berouw toonden, daadwerkelijk vergeving te schenken.

Vervolgens ging Celestinus omwille van de eenheid van de kerk de afwijkende leer van Pelagius te lijf die eerst opdook in Marseille, en vervolgens ook in Engeland en Schotland.

In 431 zond hij de heilige Germanus, bisschop van Auxerre († 448; feest 31 juli), naar Engeland en de heilige Palladius († 5e eeuw; feest 7 juli) naar de Schotten. Hij was ook de paus die in datzelfde jaar 431 Sint Patrick († 461; feest 17 maart) naar Ierland zond om er het Evangelie te verkondigen.

Hij stierf na tien jaar pontificaat. Hij had zich op alle plaatsen waar de kerk gevestigd was, verantwoordelijk gevoeld voor de ware geest van Christus. In een brief schreef hij eens: "Ik moet als herder niet alleen op een paar plaatsen de wacht houden, maar overal waar Jezus Christus wordt aanbeden." Die waakzaamheid kenmerkt zijn pontificaat.

Hij werd opgevolgd door paus St Sixtus III († 440; feest 28 maart).


Bronnen
[100:04.09» praetermissi; 106; 111a; 140/4p:37; 340/4p:248; 500; Dries van den Akker s.j./2001.03.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen