× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1228  Yvette van Huy

Info afb.

Yvette (ook Ida, Ivette of Jutta) van Huy, België; weduwe & kluizenares; † 1228.

Feest 13 januari.

Na vijf jaar huwelijk stierf haar man. Zij bleef met drie kinderen achter. Volgens de geschiedschrijving waren er voldoende kandidaten die met haar wilden trouwen, maar zij gaf de voorkeur aan haar 'bruidegom Christus'. Zij leefde verder een leven van gebed en godsvrucht in de eenzaamheid van de Ardennen.

In feite verloopt haar leven precies volgens het patroon van wat een heiligenleven diende te zijn, althans naar de opvatting van de tijd waarin haar leven werd opgetekend: de late Middeleeuwen.

Zij leidt in haar staat van weduwe een godvruchtig leven en verliest haar vertrouwen in God niet. Hoewel haar vader de voorbereidingen treft voor een tweede huwelijk, wijst zij dat van de hand om zich geheel aan Christus te kunnen wijden. Zij krijgt daartoe de zegen van de bisschop. Maar de duivel probeert roet in het eten te gooien: een schone jongeman raakt verliefd op haar en begint zich opdringerig te gedragen. Door tussenkomst van de Heilige Maagd weet zij aan dit gevaar te ontsnappen.
Zij heeft veel aandacht voor de armen en gaat wonen in een zogeheten 'Lasarije', een gasthuis voor melaatsen dat zijn naam dankt aan de arme Lazarus uit het Lukas-evangelie (16,19-31): die was immers met zweren overdekt! Zij leidt een uiterst sober leven. Daarnaast bezit zij het vermogen in de toekomst te zien, en andermans gedachten te kennen.

Intussen is één van haar zoons op het verkeerde pad geraakt. Zij ziet het in haar gebed en smeekt God om hulp. Daarop wordt hem een afgrijselijke droom gezonden "dat hy van den Rechter verwesen wiert / ende de duyvelen overghelevert / om syne ziele in de eeuwighe pijne te worpen: uyt welck perijckel hy verlost wiert door eenen bode van den Rechter / die seyde dat hem noch uytstel ghegheven wierdt / van dry jaren / om te sien oft hy hem daar-en-tusschen niet en soude beteren. Door dit visioen seer verbaest wesende / ende over de merckt gaende / ontmoettede hem eene seer schoone vrouw / die hy niet en kende / noch noyt gesien en hadde; welcke hem groetende / seyde tot hem: 'Jonghelingh uwe moeder doet u groeten / ende sy beveelt u dat ghy wederom by haer soudt komen / want sy heeft u van doen.'" Aldus een levensbeschrijving uit de 17e eeuw. De jongeman geeft gevolg aan de raad van de schone vrouwe: hij bekeert zich, wordt priester en leidt een leven van boete en versterving.

Intussen loopt Yvette's leven ten einde. De evangelist Johannes zelve komt haar vanuit de hemel de Heilige Communie brengen, en openbaart haar tezelfdertijd de dag waarop zij zal sterven. Ook Maria Magdalena verschijnt nog aan haar. Tenslotte wordt zij ziek en sterft.


Bronnen
[Bbé.1991; Bri.1953; EnF.1984; Hgl.1994:17.228; Kib.1990»Ida; Rld.1963; RR1»01.13; Wmm.1966»Ivetta; Dries van den Akker s.j./2007.12.23]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen